Jste zde

Odebrání řidičského průkazu

15/02/2015 - 16:00

Odebrání či zadržení řidičského průkazu podléhá řádě pravidel, které vyplývají z právních norem. Na základní případy se podíváme v následujícím článku.

Odebrat řidičský průkaz lze v případech, kdy se jedná o:

  • Trestný čin v přímé souvislosti s řízením motorového vozidla, např. ublížení na zdraví (§221, §222, §224 trestního zákona), ohrožení pod vlivem návykové látky (§201 trestního zákona), obecného ohrožení (§179 trestního zákona) a řízení bez řidičského oprávnění (§180d trestního zákona). Soud řidiči v takovém případě může uložit trest zákazu činnosti v rozmezí jednoho roku až deseti let.
  • Přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, resp. o součet přestupků, které vedou k zisku 12 bodů, tzv. vybodování.
  • Zanedbání povinné výživy, tedy neplacení alimentů. Soud může odebrat řidičské oprávnění osobě, která jej nepotřebuje k vykonávání své práce.

Odebrat řidičský průkaz může buď soud v rámci řízení o trestném činu, s nímž řízení motorového vozidla souviselo, anebo jej může uložit obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci správního řízení o přestupku spáchaném v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích. Po vynesení rozsudku je nutné odevzdat řidičský průkaz na příslušném dopravně-správním úřadu obce s pověřenou působností. O navrácení řidičského průkazu pak musí opět rozhodnout soud.

1

Zadržení řidičského průkazu

Na místě nehody či přestupku může policista řidičský průkaz pouze zadržet, a to v rámci institutu předběžného opatření. Jedná se o případy kdy,

  • má podezření, že řidič zavinil dopravní nehodu, při níž došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
  • řidič ujel z místa dopravní nehody, na které měl účast,
  • řidič byl při dopravní nehodě pod vlivem alkoholu,
  • řidič se po dopravní nehodě odmítl podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření (při pozitivní dechové zkoušce),
  • řidič se odmítl v případě podezření na návykové látky podrobit testu,
  • řidič neměl při dopravní nehodě patřičné řidičské oprávnění,
  • řidič řídil v době, kdy měl zákaz činnosti a neměl řidičský průkaz odevzdaný.

Toto předběžné opatření slouží k tomu, aby řidič činnost, při které mu byl ŘP zadržen (např. řízení pod vlivem alkoholu), nemohl dál vykonávat do doby, než je rozhodnuto ve správním řízení. Zde je obvykle předpoklad, že v rámci trestního nebo správního řízení bude udělen zákaz řízení. Doba zadržení se potom do tohoto zákazu započítává. V některých případech je řidičský průkaz vrácen a řidiči je odebrán až poté, kdy nabylo právní moc rozhodnutí o jeho trestním nebo správním deliktu.